top of page

Bezpečnost a ochrana
osobních údajů

CO JSOU COOKIES?

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o jméno, příjmení, e-mail, příp. dodací adresu, fakturační adresu.

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Anonymizace osobních údajů.

 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 • Víceúrovňový firewall.

 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

 

JAK MŮŽETE KONTROLOVAT OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE POSKYTL/A?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu - viz. náš mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.
 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

 4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

 5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

bottom of page